:نتایج هفتگی مسابقات لیگ آزادگان
:بازی های انجام شده در لیگ
لیگ دسته اول هفته 16
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خونه به خونه مازندران
1
-
0
اکسین البرز1396/09/12 14:00:00
2
آلومنیوم اراک
0
-
2
مس کرمان1396/09/12 14:00:00
3
ایران جوان بوشهر
2
-
1
مس رفسنجان1396/09/12 14:00:00
4
ماشین سازی تبریز
0
-
0
صبای قم1396/09/12 14:00:00
5
راه آهن تهران
1
-
2
شهرداری تبریز1396/09/12 14:00:00
6
نفت مسجدسلیمان
3
-
3
بادران تهران1396/09/12 14:00:00
7
ملوان بندرانزلی
2
-
1
شهرداری ماهشهر1396/09/12 14:00:00
8
فجرسپاسی شیراز
0
-
0
نساجی مازندران1396/09/12 14:00:00
9
گل گهر سیرجان
1
-
2
آینده سازان برق جدید شیراز1396/09/12 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 15
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
آینده سازان برق جدید شیراز
0
-
1
آلومنیوم اراک1396/09/06 14:00:00
2
شهرداری تبریز
1
-
0
گل گهر سیرجان1396/09/06 14:00:00
3
صبای قم
2
-
3
بادران تهران1396/09/06 14:00:00
4
راه آهن تهران
1
-
1
ملوان بندرانزلی1396/09/06 14:00:00
5
مس رفسنجان
0
-
0
ماشین سازی تبریز1396/09/06 14:00:00
6
شهرداری ماهشهر
1
-
2
خونه به خونه مازندران1396/09/06 14:00:00
7
نساجی مازندران
0
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/09/06 14:00:00
8
مس کرمان
0
-
1
فجرسپاسی شیراز1396/09/06 14:00:00
9
اکسین البرز
3
-
2
ایران جوان بوشهر1396/09/06 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 14
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
فجرسپاسی شیراز
3
-
1
شهرداری تبریز1396/07/30 14:00:00
2
خونه به خونه مازندران
0
-
0
ملوان بندرانزلی1396/07/30 14:00:00
3
گل گهر سیرجان
1
-
0
راه آهن تهران1396/07/30 14:00:00
4
ایران جوان بوشهر
1
-
1
آینده سازان برق جدید شیراز1396/07/30 14:00:00
5
بادران تهران
1
-
0
مس کرمان1396/07/30 14:00:00
6
نفت مسجدسلیمان
1
-
0
اکسین البرز1396/07/30 14:00:00
7
ماشین سازی تبریز
1
-
0
نساجی مازندران1396/07/30 14:00:00
8
صبای قم
0
-
2
مس رفسنجان1396/07/30 14:00:00
9
آلومنیوم اراک
2
-
1
شهرداری ماهشهر1396/07/30 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 13
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
شهرداری تبریز
0
-
0
خونه به خونه مازندران1396/07/23 14:00:00
2
ملوان بندرانزلی
1
-
1
گل گهر سیرجان1396/07/23 14:00:00
3
آینده سازان برق جدید شیراز
0
-
0
نفت مسجدسلیمان1396/07/23 14:00:00
4
اکسین البرز
1
-
0
فجرسپاسی شیراز1396/07/23 14:00:00
5
مس کرمان
1
-
0
ماشین سازی تبریز1396/07/23 14:00:00
6
شهرداری ماهشهر
0
-
1
ایران جوان بوشهر1396/07/23 14:00:00
7
نساجی مازندران
1
-
0
صبای قم1396/07/23 14:00:00
8
مس رفسنجان
2
-
3
بادران تهران1396/07/23 14:00:00
9
راه آهن تهران
1
-
2
آلومنیوم اراک1396/07/23 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 12
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
آلومنیوم اراک
0
-
1
گل گهر سیرجان1396/08/16 15:00:00
2
فجرسپاسی شیراز
2
-
1
ملوان بندرانزلی1396/08/16 15:00:00
3
ماشین سازی تبریز
2
-
1
شهرداری ماهشهر1396/08/16 15:00:00
4
مس رفسنجان
1
-
2
آینده سازان برق جدید شیراز1396/08/16 15:00:00
5
خونه به خونه مازندران
1
-
0
راه آهن تهران1396/08/16 15:00:00
6
صبای قم
0
-
1
اکسین البرز1396/08/16 15:00:00
7
بادران تهران
1
-
0
نساجی مازندران1396/08/16 15:00:00
8
ایران جوان بوشهر
2
-
1
شهرداری تبریز1396/08/16 16:00:00
9
نفت مسجدسلیمان
2
-
1
مس کرمان1396/08/17 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 11
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
راه آهن تهران
1
-
1
ایران جوان بوشهر1396/08/10 15:00:00
2
اکسین البرز
2
-
2
بادران تهران1396/08/10 15:00:00
3
شهرداری تبریز
0
-
0
آلومنیوم اراک1396/08/10 15:00:00
4
مس کرمان
3
-
1
صبای قم1396/08/10 15:00:00
5
گل گهر سیرجان
0
-
0
خونه به خونه مازندران1396/08/10 15:00:00
6
شهرداری ماهشهر
1
-
3
نفت مسجدسلیمان1396/08/10 15:00:00
7
نساجی مازندران
3
-
1
مس رفسنجان1396/08/10 15:00:00
8
ملوان بندرانزلی
2
-
0
ماشین سازی تبریز1396/08/10 15:00:00
9
آینده سازان برق جدید شیراز
1
-
1
فجرسپاسی شیراز1396/08/10 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 10
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
بادران تهران
1
-
2
شهرداری ماهشهر1396/07/29 15:00:00
2
آلومنیوم اراک
0
-
1
خونه به خونه مازندران1396/07/29 15:00:00
3
فجرسپاسی شیراز
1
-
0
راه آهن تهران1396/07/29 15:00:00
4
ماشین سازی تبریز
2
-
2
اکسین البرز1396/07/29 15:00:00
5
ایران جوان بوشهر
1
-
1
ملوان بندرانزلی1396/07/29 17:00:00
6
نفت مسجدسلیمان
2
-
0
گل گهر سیرجان1396/07/29 17:00:00
7
مس رفسنجان
1
-
0
مس کرمان1396/07/30 17:00:00
8
صبای قم
1
-
1
شهرداری تبریز1396/07/30 17:00:00
9
نساجی مازندران
1
-
1
آینده سازان برق جدید شیراز1396/08/04 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 9
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
آینده سازان برق جدید شیراز
2
-
0
بادران تهران1396/07/24 15:00:00
2
شهرداری تبریز
0
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/07/24 15:00:00
3
اکسین البرز
1
-
1
مس رفسنجان1396/07/24 15:00:00
4
ملوان بندرانزلی
1
-
0
آلومنیوم اراک1396/07/24 15:00:00
5
گل گهر سیرجان
1
-
2
ایران جوان بوشهر1396/07/24 15:00:00
6
خونه به خونه مازندران
0
-
0
ماشین سازی تبریز1396/07/24 15:00:00
7
راه آهن تهران
0
-
1
صبای قم1396/07/24 15:00:00
8
شهرداری ماهشهر
0
-
0
فجرسپاسی شیراز1396/07/24 16:00:00
9
مس کرمان
1
-
2
نساجی مازندران1396/07/24 16:00:00

لیگ دسته اول هفته 8
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
فجرسپاسی شیراز
1
-
2
گل گهر سیرجان1396/07/18 15:00:00
2
ماشین سازی تبریز
0
-
1
آینده سازان برق جدید شیراز1396/07/18 15:00:00
3
بادران تهران
0
-
0
خونه به خونه مازندران1396/07/18 15:00:00
4
نساجی مازندران
2
-
0
شهرداری تبریز1396/07/18 15:00:00
5
مس رفسنجان
1
-
0
راه آهن تهران1396/07/18 15:00:00
6
صبای قم
1
-
1
شهرداری ماهشهر1396/07/18 15:00:00
7
نفت مسجدسلیمان
2
-
2
ملوان بندرانزلی1396/07/18 17:00:00
8
ایران جوان بوشهر
2
-
2
آلومنیوم اراک1396/07/18 17:00:00
9
مس کرمان
1
-
0
اکسین البرز1396/07/18 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 7
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
راه آهن تهران
0
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/07/06 15:30:00
2
آینده سازان برق جدید شیراز
2
-
1
صبای قم1396/07/12 15:30:00
3
گل گهر سیرجان
0
-
0
بادران تهران1396/07/12 15:30:00
4
شهرداری ماهشهر
0
-
0
مس کرمان1396/07/12 15:30:00
5
شهرداری تبریز
0
-
1
ماشین سازی تبریز1396/07/12 15:30:00
6
آلومنیوم اراک
0
-
0
فجرسپاسی شیراز1396/07/12 15:30:00
7
خونه به خونه مازندران
3
-
1
ایران جوان بوشهر1396/07/12 15:30:00
8
اکسین البرز
1
-
0
نساجی مازندران1396/07/12 15:30:00
9
ملوان بندرانزلی
1
-
2
مس رفسنجان1396/09/23 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 6
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
بادران تهران
1
-
0
راه آهن تهران1396/07/01 17:00:00
2
نفت مسجدسلیمان
0
-
1
خونه به خونه مازندران1396/07/01 17:00:00
3
فجرسپاسی شیراز
1
-
0
ایران جوان بوشهر1396/07/02 17:00:00
4
صبای قم
2
-
2
گل گهر سیرجان1396/07/02 17:00:00
5
ماشین سازی تبریز
1
-
2
آلومنیوم اراک1396/07/02 17:00:00
6
مس کرمان
0
-
0
آینده سازان برق جدید شیراز1396/07/02 17:00:00
7
مس رفسنجان
0
-
0
شهرداری تبریز1396/07/02 17:00:00
8
نساجی مازندران
2
-
1
ملوان بندرانزلی1396/07/02 17:00:00
9
اکسین البرز
1
-
0
شهرداری ماهشهر1396/07/03 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 5
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
ملوان بندرانزلی
3
-
2
مس کرمان1396/06/27 17:00:00
2
شهرداری تبریز
2
-
2
بادران تهران1396/06/27 17:00:00
3
شهرداری ماهشهر
2
-
2
نساجی مازندران1396/06/27 17:00:00
4
گل گهر سیرجان
0
-
0
مس رفسنجان1396/06/27 17:00:00
5
راه آهن تهران
0
-
0
ماشین سازی تبریز1396/06/27 17:00:00
6
ایران جوان بوشهر
0
-
0
صبای قم1396/06/27 17:00:00
7
آلومنیوم اراک
1
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/06/27 17:00:00
8
خونه به خونه مازندران
1
-
2
فجرسپاسی شیراز1396/06/27 17:00:00
9
آینده سازان برق جدید شیراز
1
-
0
اکسین البرز1396/06/27 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 4
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
اکسین البرز
2
-
0
راه آهن تهران1396/06/11 17:00:00
2
بادران تهران
3
-
1
آلومنیوم اراک1396/06/11 17:00:00
3
ماشین سازی تبریز
1
-
1
ایران جوان بوشهر1396/06/11 17:00:00
4
مس کرمان
3
-
1
گل گهر سیرجان1396/06/11 17:00:00
5
نساجی مازندران
1
-
0
خونه به خونه مازندران1396/06/11 17:00:00
6
نفت مسجدسلیمان
1
-
0
فجرسپاسی شیراز1396/06/11 17:00:00
7
مس رفسنجان
1
-
0
شهرداری ماهشهر1396/06/11 17:00:00
8
آینده سازان برق جدید شیراز
1
-
0
شهرداری تبریز1396/06/11 17:00:00
9
صبای قم
1
-
1
ملوان بندرانزلی1396/06/11 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 3
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
آلومنیوم اراک
0
-
2
نساجی مازندران1396/06/05 18:00:00
2
شهرداری تبریز
1
-
0
اکسین البرز1396/06/05 18:00:00
3
گل گهر سیرجان
2
-
1
ماشین سازی تبریز1396/06/05 18:00:00
4
ایران جوان بوشهر
0
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/06/05 18:00:00
5
راه آهن تهران
0
-
3
مس کرمان1396/06/05 18:00:00
6
شهرداری ماهشهر
1
-
0
آینده سازان برق جدید شیراز1396/06/05 18:00:00
7
فجرسپاسی شیراز
1
-
0
مس رفسنجان1396/06/05 18:00:00
8
خونه به خونه مازندران
4
-
0
صبای قم1396/06/05 18:00:00
9
ملوان بندرانزلی
1
-
1
بادران تهران1396/06/05 18:00:00

لیگ دسته اول هفته 2
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
مس کرمان
2
-
2
خونه به خونه مازندران1396/05/23 18:00:00
2
ماشین سازی تبریز
3
-
0
فجرسپاسی شیراز1396/05/23 18:00:00
3
بادران تهران
3
-
1
ایران جوان بوشهر1396/05/23 18:00:00
4
صبای قم
0
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/05/23 18:00:00
5
مس رفسنجان
2
-
2
آلومنیوم اراک1396/05/23 18:00:00
6
شهرداری ماهشهر
4
-
2
شهرداری تبریز1396/05/23 18:00:00
7
نساجی مازندران
0
-
1
گل گهر سیرجان1396/05/23 18:00:00
8
آینده سازان برق جدید شیراز
1
-
0
راه آهن تهران1396/05/23 18:00:00
9
اکسین البرز
1
-
0
ملوان بندرانزلی1396/05/23 18:00:00

لیگ دسته اول هفته 1
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
آلومنیوم اراک
0
-
0
صبای قم1396/05/16 18:00:00
2
فجرسپاسی شیراز
0
-
1
بادران تهران1396/05/16 18:00:00
3
گل گهر سیرجان
1
-
1
اکسین البرز1396/05/16 18:00:00
4
ایران جوان بوشهر
0
-
1
نساجی مازندران1396/05/16 18:00:00
5
راه آهن تهران
0
-
4
شهرداری ماهشهر1396/05/16 18:00:00
6
نفت مسجدسلیمان
3
-
0
ماشین سازی تبریز1396/05/16 18:00:00
7
ملوان بندرانزلی
1
-
0
آینده سازان برق جدید شیراز1396/05/16 18:00:00
8
شهرداری تبریز
0
-
1
مس کرمان1396/05/16 18:00:00
9
خونه به خونه مازندران
1
-
1
مس رفسنجان1396/05/16 18:00:00 
خلاصه آمار سایت
483 : بازدید امروز
371 : بازدید کننده امروز
739 : بازدید دیروز
490 : بازدید کننده دیروز
7 :حاضرین در سایت
1480528 : کل بازدیدها