:نتایج هفتگی مسابقات لیگ آزادگان
:بازی های انجام شده در لیگ
لیگ دسته اول هفته 34
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
اکسین البرز
2
-
0
مس کرمان1396/02/11 16:30:00
2
راه آهن یزدان
0
-
1
ایرانجوان بوشهر1396/02/11 16:30:00
3
مس رفسنجان
3
-
0
استقلال اهواز1396/02/11 16:30:00
4
آلومنیوم اراک
2
-
3
فجر سپاسی شیراز1396/02/11 16:30:00
5
پارس جنوبی جم
0
-
1
بادران تهران1396/02/11 16:30:00
6
سپید رود رشت
3
-
2
نساجی مازندران1396/02/11 16:30:00
7
خونه به خونه مازندران
4
-
2
خیبر خرم آباد1396/02/11 16:30:00
8
فولاد یزد
1
-
2
گل گهر سیرجان1396/02/11 16:30:00
9
نفت مسجدسلیمان
1
-
1
ملوان بندرانزلی1396/02/11 16:30:00

لیگ دسته اول هفته 33
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
فجر سپاسی شیراز
2
-
0
فولاد یزد1396/02/04 17:00:00
2
خیبر خرم آباد
1
-
1
مس رفسنجان1396/02/04 17:00:00
3
بادران تهران
1
-
1
آلومنیوم اراک1396/02/04 17:00:00
4
ایرانجوان بوشهر
0
-
1
اکسین البرز1396/02/04 17:00:00
5
استقلال اهواز
1
-
2
پارس جنوبی جم1396/02/04 17:00:00
6
ملوان بندرانزلی
1
-
1
خونه به خونه مازندران1396/02/04 17:00:00
7
مس کرمان
2
-
2
نفت مسجدسلیمان1396/02/04 17:00:00
8
گل گهر سیرجان
3
-
2
سپید رود رشت1396/02/04 17:00:00
9
نساجی مازندران
4
-
1
راه آهن یزدان1396/02/04 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 32
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خونه به خونه مازندران
1
-
1
فجر سپاسی شیراز1396/01/28 16:30:00
2
آلومنیوم اراک
1
-
1
گل گهر سیرجان1396/01/28 16:30:00
3
راه آهن یزدان
1
-
0
مس کرمان1396/01/28 16:30:00
4
سپید رود رشت
1
-
1
ایرانجوان بوشهر1396/01/28 16:30:00
5
اکسین البرز
1
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/01/28 16:30:00
6
پارس جنوبی جم
2
-
0
ملوان بندرانزلی1396/01/28 16:30:00
7
فولاد یزد
1
-
0
نساجی مازندران1396/01/28 16:30:00
8
استقلال اهواز
0
-
1
خیبر خرم آباد1396/01/28 16:30:00
9
مس رفسنجان
1
-
2
بادران تهران1396/01/28 16:30:00

لیگ دسته اول هفته 31
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
گل گهر سیرجان
0
-
1
پارس جنوبی جم1396/01/22 16:30:00
2
مس کرمان
1
-
2
خونه به خونه مازندران1396/01/22 16:30:00
3
بادران تهران
1
-
0
خیبر خرم آباد1396/01/22 16:30:00
4
اکسین البرز
1
-
2
سپید رود رشت1396/01/22 16:30:00
5
فجر سپاسی شیراز
4
-
0
استقلال اهواز1396/01/22 16:30:00
6
ایرانجوان بوشهر
2
-
1
فولاد یزد1396/01/22 16:30:00
7
ملوان بندرانزلی
2
-
1
مس رفسنجان1396/01/22 16:30:00
8
نفت مسجدسلیمان
4
-
0
راه آهن یزدان1396/01/22 16:30:00
9
نساجی مازندران
0
-
1
آلومنیوم اراک1396/01/22 16:30:00

لیگ دسته اول هفته 30
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
مس رفسنجان
2
-
3
فجر سپاسی شیراز1396/01/16 16:15:00
2
فولاد یزد
1
-
0
نفت مسجدسلیمان1396/01/16 16:15:00
3
خیبر خرم آباد
0
-
1
ملوان بندرانزلی1396/01/16 16:15:00
4
آلومنیوم اراک
3
-
0
ایرانجوان بوشهر1396/01/16 16:15:00
5
راه آهن یزدان
0
-
0
اکسین البرز1396/01/16 16:15:00
6
پارس جنوبی جم
2
-
0
نساجی مازندران1396/01/16 16:15:00
7
سپید رود رشت
1
-
0
مس کرمان1396/01/16 16:15:00
8
استقلال اهواز
0
-
1
بادران تهران1396/01/16 16:15:00
9
خونه به خونه مازندران
5
-
1
گل گهر سیرجان1396/01/16 16:15:00

لیگ دسته اول هفته 29
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
مس کرمان
1
-
0
آلومنیوم اراک1396/01/10 16:00:00
2
فجر سپاسی شیراز
0
-
0
پارس جنوبی جم1396/01/10 16:00:00
3
راه آهن یزدان
0
-
0
فولاد یزد1396/01/10 16:00:00
4
اکسین البرز
1
-
1
خونه به خونه مازندران1396/01/10 16:00:00
5
نساجی مازندران
2
-
2
بادران تهران1396/01/10 16:00:00
6
نفت مسجدسلیمان
1
-
0
سپید رود رشت1396/01/10 16:00:00
7
گل گهر سیرجان
1
-
0
خیبر خرم آباد1396/01/10 16:00:00
8
ایرانجوان بوشهر
0
-
0
مس رفسنجان1396/01/10 16:00:00
9
ملوان بندرانزلی
2
-
1
استقلال اهواز1396/01/10 16:00:00

لیگ دسته اول هفته 28
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خیبر خرم آباد
0
-
0
فجر سپاسی شیراز1395/12/23 15:00:00
2
مس رفسنجان
2
-
1
اکسین البرز1395/12/23 15:00:00
3
آلومنیوم اراک
1
-
2
نفت مسجدسلیمان1395/12/23 15:00:00
4
سپید رود رشت
1
-
0
راه آهن یزدان1395/12/23 15:00:00
5
پارس جنوبی جم
2
-
1
ایرانجوان بوشهر1395/12/23 15:00:00
6
استقلال اهواز
0
-
2
گل گهر سیرجان1395/12/23 15:00:00
7
فولاد یزد
1
-
0
مس کرمان1395/12/23 15:00:00
8
بادران تهران
1
-
1
ملوان بندرانزلی1395/12/23 15:00:00
9
خونه به خونه مازندران
0
-
3
نساجی مازندران1396/02/11 16:30:00

لیگ دسته اول هفته 27
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
راه آهن یزدان
0
-
2
پارس جنوبی جم1395/12/16 14:45:00
2
گل گهر سیرجان
2
-
1
مس رفسنجان1395/12/16 14:45:00
3
ایرانجوان بوشهر
5
-
0
استقلال اهواز1395/12/16 14:45:00
4
اکسین البرز
0
-
1
آلومنیوم اراک1395/12/16 14:45:00
5
سپید رود رشت
0
-
0
فولاد یزد1395/12/16 14:45:00
6
فجر سپاسی شیراز
0
-
0
بادران تهران1395/12/17 14:45:00
7
نساجی مازندران
2
-
1
ملوان بندرانزلی1395/12/17 14:45:00
8
مس کرمان
1
-
0
خیبر خرم آباد1395/12/17 14:45:00
9
نفت مسجدسلیمان
1
-
2
خونه به خونه مازندران1395/12/17 14:45:00

لیگ دسته اول هفته 26
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
آلومنیوم اراک
2
-
1
راه آهن یزدان1395/12/09 14:15:00
2
خونه به خونه مازندران
1
-
2
ایرانجوان بوشهر1395/12/09 14:15:00
3
مس رفسنجان
0
-
0
سپید رود رشت1395/12/09 14:15:00
4
پارس جنوبی جم
1
-
1
مس کرمان1395/12/09 14:15:00
5
استقلال اهواز
1
-
1
نساجی مازندران1395/12/09 14:15:00
6
بادران تهران
1
-
1
گل گهر سیرجان1395/12/09 14:15:00
7
فولاد یزد
0
-
3
اکسین البرز1395/12/09 14:15:00
8
ملوان بندرانزلی
1
-
0
فجر سپاسی شیراز1395/12/11 14:15:00
9
خیبر خرم آباد
1
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/12/11 14:15:00

لیگ دسته اول هفته 25
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
نفت مسجدسلیمان
0
-
1
بادران تهران1395/12/01 14:45:00
2
راه آهن یزدان
0
-
1
خونه به خونه مازندران1395/12/02 14:30:00
3
نساجی مازندران
2
-
0
مس رفسنجان1395/12/02 14:30:00
4
گل گهر سیرجان
1
-
0
فجر سپاسی شیراز1395/12/02 14:30:00
5
اکسین البرز
0
-
0
پارس جنوبی جم1395/12/02 14:30:00
6
فولاد یزد
0
-
0
آلومنیوم اراک1395/12/02 14:30:00
7
ایرانجوان بوشهر
0
-
1
خیبر خرم آباد1395/12/02 14:30:00
8
مس کرمان
0
-
0
ملوان بندرانزلی1395/12/02 14:30:00
9
سپید رود رشت
2
-
1
استقلال اهواز1395/12/03 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 24
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
ملوان بندرانزلی
0
-
0
گل گهر سیرجان1395/11/25 14:00:00
2
استقلال اهواز
1
-
1
راه آهن یزدان1395/11/25 14:00:00
3
بادران تهران
1
-
1
اکسین البرز1395/11/25 14:00:00
4
مس رفسنجان
0
-
0
مس کرمان1395/11/25 14:00:00
5
خونه به خونه مازندران
2
-
1
فولاد یزد1395/11/25 14:00:00
6
فجر سپاسی شیراز
3
-
2
ایرانجوان بوشهر1395/11/26 14:00:00
7
خیبر خرم آباد
2
-
1
نساجی مازندران1395/11/26 14:00:00
8
آلومنیوم اراک
1
-
0
سپید رود رشت1395/11/27 14:00:00
9
پارس جنوبی جم
0
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/12/23 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 23
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
سپید رود رشت
0
-
0
پارس جنوبی جم1395/11/16 14:00:00
2
مس کرمان
1
-
0
بادران تهران1395/11/18 14:00:00
3
آلومنیوم اراک
2
-
0
خونه به خونه مازندران1395/11/18 14:00:00
4
اکسین البرز
2
-
1
ملوان بندرانزلی1395/11/18 14:00:00
5
راه آهن یزدان
3
-
1
خیبر خرم آباد1395/11/18 14:00:00
6
فولاد یزد
0
-
2
مس رفسنجان1395/11/18 14:00:00
7
نفت مسجدسلیمان
1
-
1
استقلال اهواز1395/11/18 14:00:00
8
ایرانجوان بوشهر
1
-
1
گل گهر سیرجان1395/11/18 14:00:00
9
نساجی مازندران
0
-
1
فجر سپاسی شیراز1395/11/18 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 22
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خونه به خونه مازندران
0
-
1
سپید رود رشت1395/11/11 14:00:00
2
پارس جنوبی جم
1
-
0
فولاد یزد1395/11/11 14:00:00
3
گل گهر سیرجان
2
-
2
نساجی مازندران1395/11/12 14:00:00
4
ملوان بندرانزلی
0
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/11/12 14:00:00
5
خیبر خرم آباد
1
-
3
آلومنیوم اراک1395/11/12 14:00:00
6
بادران تهران
0
-
0
راه آهن یزدان1395/11/12 14:00:00
7
فجر سپاسی شیراز
0
-
0
اکسین البرز1395/11/12 14:00:00
8
مس رفسنجان
1
-
1
نفت مسجدسلیمان1395/11/12 14:00:00
9
استقلال اهواز
1
-
5
مس کرمان1395/11/12 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 21
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
ایرانجوان بوشهر
1
-
2
بادران تهران1395/11/06 14:00:00
2
سپید رود رشت
1
-
1
ملوان بندرانزلی1395/11/06 14:00:00
3
فولاد یزد
2
-
1
استقلال اهواز1395/11/06 14:00:00
4
آلومنیوم اراک
0
-
2
مس رفسنجان1395/11/06 14:00:00
5
نفت مسجدسلیمان
0
-
1
گل گهر سیرجان1395/11/06 14:00:00
6
اکسین البرز
2
-
0
خیبر خرم آباد1395/11/06 14:00:00
7
خونه به خونه مازندران
0
-
2
پارس جنوبی جم1395/11/06 14:00:00
8
مس کرمان
2
-
0
نساجی مازندران1395/11/06 14:00:00
9
راه آهن یزدان
1
-
1
فجر سپاسی شیراز1395/11/07 14:15:00

لیگ دسته اول هفته 20
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
مس رفسنجان
4
-
2
راه آهن یزدان1395/10/30 13:03:00
2
نساجی مازندران
2
-
1
ایرانجوان بوشهر1395/10/30 14:00:00
3
پارس جنوبی جم
2
-
1
آلومنیوم اراک1395/10/30 14:00:00
4
خیبر خرم آباد
1
-
1
سپید رود رشت1395/10/30 14:00:00
5
گل گهر سیرجان
0
-
0
مس کرمان1395/10/30 14:00:00
6
استقلال اهواز
0
-
0
اکسین البرز1395/10/30 14:00:00
7
ملوان بندرانزلی
1
-
0
فولاد یزد1395/10/30 14:00:00
8
بادران تهران
3
-
0
خونه به خونه مازندران1395/10/30 14:00:00
9
فجر سپاسی شیراز
1
-
3
نفت مسجدسلیمان1395/12/06 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 19
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
فولاد یزد
1
-
1
بادران تهران1395/10/24 14:00:00
2
خونه به خونه مازندران
3
-
1
مس رفسنجان1395/10/24 14:00:00
3
اکسین البرز
0
-
0
گل گهر سیرجان1395/10/24 14:00:00
4
مس کرمان
1
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/10/24 14:00:00
5
پارس جنوبی جم
0
-
0
خیبر خرم آباد1395/10/24 14:00:00
6
نفت مسجدسلیمان
0
-
1
نساجی مازندران1395/10/24 14:00:00
7
راه آهن یزدان
1
-
2
ملوان بندرانزلی1395/10/24 14:00:00
8
آلومنیوم اراک
1
-
1
استقلال اهواز1395/10/24 14:00:00
9
سپید رود رشت
2
-
0
فجر سپاسی شیراز1395/11/21 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 18
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
فجر سپاسی شیراز
0
-
2
مس کرمان1395/10/17 14:00:00
2
خیبر خرم آباد
0
-
0
فولاد یزد1395/10/17 14:00:00
3
ملوان بندرانزلی
1
-
0
آلومنیوم اراک1395/10/17 14:00:00
4
نساجی مازندران
0
-
1
اکسین البرز1395/10/17 14:00:00
5
مس رفسنجان
0
-
0
پارس جنوبی جم1395/10/17 14:00:00
6
ایرانجوان بوشهر
0
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/10/17 14:00:00
7
استقلال اهواز
0
-
0
خونه به خونه مازندران1395/10/17 14:00:00
8
بادران تهران
1
-
0
سپید رود رشت1395/10/17 14:00:00
9
گل گهر سیرجان
5
-
1
راه آهن یزدان1395/10/17 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 17
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
فجر سپاسی شیراز
1
-
1
آلومنیوم اراک1395/09/24 14:00:00
2
گل گهر سیرجان
2
-
1
فولاد یزد1395/09/24 14:00:00
3
مس کرمان
3
-
1
اکسین البرز1395/09/24 14:00:00
4
بادران تهران
0
-
0
پارس جنوبی جم1395/09/24 14:00:00
5
نساجی مازندران
2
-
1
سپید رود رشت1395/09/24 14:00:00
6
ایرانجوان بوشهر
5
-
0
راه آهن یزدان1395/09/24 14:00:00
7
ملوان بندرانزلی
0
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/09/24 14:00:00
8
استقلال اهواز
1
-
2
مس رفسنجان1395/09/24 14:00:00
9
خونه به خونه مازندران
0
-
0
خیبر خرم آباد1395/09/24 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 16
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
نفت مسجدسلیمان
2
-
2
مس کرمان1395/09/16 14:15:00
2
فولاد یزد
0
-
2
فجر سپاسی شیراز1395/09/17 14:00:00
3
آلومنیوم اراک
1
-
0
بادران تهران1395/09/17 14:00:00
4
سپید رود رشت
1
-
0
گل گهر سیرجان1395/09/17 14:00:00
5
راه آهن یزدان
1
-
1
نساجی مازندران1395/09/17 14:00:00
6
اکسین البرز
1
-
2
ایرانجوان بوشهر1395/09/17 14:00:00
7
مس رفسنجان
6
-
1
خیبر خرم آباد1395/09/17 14:00:00
8
پارس جنوبی جم
1
-
0
استقلال اهواز1395/09/17 14:00:00
9
خونه به خونه مازندران
2
-
0
ملوان بندرانزلی1395/09/17 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 15
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
بادران تهران
1
-
1
مس رفسنجان1395/09/11 14:15:00
2
ملوان بندرانزلی
1
-
1
پارس جنوبی جم1395/09/11 14:15:00
3
فجر سپاسی شیراز
2
-
0
خونه به خونه مازندران1395/09/11 14:15:00
4
گل گهر سیرجان
3
-
2
آلومنیوم اراک1395/09/11 14:15:00
5
مس کرمان
1
-
1
راه آهن یزدان1395/09/11 14:15:00
6
ایرانجوان بوشهر
3
-
1
سپید رود رشت1395/09/11 14:15:00
7
نساجی مازندران
3
-
0
فولاد یزد1395/09/11 14:15:00
8
نفت مسجدسلیمان
3
-
0
اکسین البرز1395/09/11 14:15:00
9
خیبر خرم آباد
2
-
0
استقلال اهواز1395/09/11 14:15:00

لیگ دسته اول هفته 14
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خیبر خرم آباد
0
-
2
بادران تهران1395/09/03 14:15:00
2
خونه به خونه مازندران
0
-
0
مس کرمان1395/09/03 14:15:00
3
راه آهن یزدان
3
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/09/03 14:15:00
4
آلومنیوم اراک
1
-
1
نساجی مازندران1395/09/03 14:15:00
5
پارس جنوبی جم
2
-
0
گل گهر سیرجان1395/09/03 14:15:00
6
استقلال اهواز
1
-
1
فجر سپاسی شیراز1395/09/03 14:15:00
7
فولاد یزد
1
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/09/03 14:15:00
8
مس رفسنجان
0
-
0
ملوان بندرانزلی1395/09/03 14:15:00
9
سپید رود رشت
2
-
1
اکسین البرز1395/09/30 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 13
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
نفت مسجدسلیمان
1
-
1
فولاد یزد1395/08/21 15:00:00
2
فجر سپاسی شیراز
0
-
1
مس رفسنجان1395/08/21 15:00:00
3
ملوان بندرانزلی
2
-
1
خیبر خرم آباد1395/08/21 15:00:00
4
نساجی مازندران
1
-
1
پارس جنوبی جم1395/08/23 15:00:00
5
اکسین البرز
0
-
1
راه آهن یزدان1395/08/23 15:00:00
6
بادران تهران
3
-
1
استقلال اهواز1395/08/23 15:00:00
7
مس کرمان
0
-
1
سپید رود رشت1395/08/23 15:00:00
8
گل گهر سیرجان
0
-
0
خونه به خونه مازندران1395/08/23 15:00:00
9
ایرانجوان بوشهر
3
-
3
آلومنیوم اراک1395/08/23 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 12
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خیبر خرم آباد
1
-
1
گل گهر سیرجان1395/08/08 15:00:00
2
سپید رود رشت
1
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/08/08 15:00:00
3
پارس جنوبی جم
1
-
0
فجر سپاسی شیراز1395/08/08 15:00:00
4
مس رفسنجان
1
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/08/08 15:00:00
5
فولاد یزد
2
-
2
راه آهن یزدان1395/08/08 15:00:00
6
استقلال اهواز
1
-
3
ملوان بندرانزلی1395/08/15 15:00:00
7
آلومنیوم اراک
0
-
0
مس کرمان1395/08/18 15:00:00
8
بادران تهران
0
-
1
نساجی مازندران1395/08/18 15:00:00
9
خونه به خونه مازندران
0
-
3
اکسین البرز1395/08/28 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 11
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
مس کرمان
2
-
0
فولاد یزد1395/08/02 15:00:00
2
فجر سپاسی شیراز
0
-
1
خیبر خرم آباد1395/08/02 15:00:00
3
گل گهر سیرجان
4
-
0
استقلال اهواز1395/08/02 15:00:00
4
راه آهن یزدان
0
-
0
سپید رود رشت1395/08/02 15:00:00
5
اکسین البرز
1
-
1
مس رفسنجان1395/08/02 15:00:00
6
ایرانجوان بوشهر
1
-
2
پارس جنوبی جم1395/08/02 15:00:00
7
نساجی مازندران
1
-
2
خونه به خونه مازندران1395/08/02 15:00:00
8
نفت مسجدسلیمان
1
-
1
آلومنیوم اراک1395/08/02 15:00:00
9
ملوان بندرانزلی
1
-
0
بادران تهران1395/08/02 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 10
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خونه به خونه مازندران
3
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/07/25 15:00:00
2
خیبر خرم آباد
0
-
0
مس کرمان1395/07/25 15:00:00
3
آلومنیوم اراک
1
-
0
اکسین البرز1395/07/25 15:00:00
4
ملوان بندرانزلی
1
-
0
نساجی مازندران1395/07/25 15:00:00
5
بادران تهران
1
-
0
فجر سپاسی شیراز1395/07/25 15:00:00
6
پارس جنوبی جم
0
-
2
راه آهن یزدان1395/07/25 15:00:00
7
مس رفسنجان
3
-
0
گل گهر سیرجان1395/07/25 15:00:00
8
استقلال اهواز
0
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/07/25 15:00:00
9
فولاد یزد
1
-
1
سپید رود رشت1395/07/25 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 9
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
سپید رود رشت
1
-
0
مس رفسنجان1395/07/16 15:00:00
2
مس کرمان
1
-
0
پارس جنوبی جم1395/07/16 15:00:00
3
راه آهن یزدان
0
-
0
آلومنیوم اراک1395/07/16 15:00:00
4
اکسین البرز
1
-
1
فولاد یزد1395/07/16 15:00:00
5
گل گهر سیرجان
0
-
2
بادران تهران1395/07/16 15:00:00
6
ایرانجوان بوشهر
0
-
0
خونه به خونه مازندران1395/07/16 15:00:00
7
نساجی مازندران
3
-
0
استقلال اهواز1395/07/16 15:00:00
8
نفت مسجدسلیمان
1
-
2
خیبر خرم آباد1395/07/16 15:00:00
9
فجر سپاسی شیراز
0
-
0
ملوان بندرانزلی1395/07/16 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 8
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خونه به خونه مازندران
6
-
0
راه آهن یزدان1395/07/02 17:00:00
2
ملوان بندرانزلی
2
-
1
مس کرمان1395/07/02 17:00:00
3
خیبر خرم آباد
1
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/07/02 17:00:00
4
فجر سپاسی شیراز
0
-
2
گل گهر سیرجان1395/07/02 17:00:00
5
آلومنیوم اراک
0
-
1
فولاد یزد1395/07/02 17:00:00
6
پارس جنوبی جم
0
-
2
اکسین البرز1395/07/02 17:00:00
7
مس رفسنجان
0
-
1
نساجی مازندران1395/07/02 17:00:00
8
استقلال اهواز
0
-
1
سپید رود رشت1395/07/02 17:00:00
9
بادران تهران
0
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/07/02 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 7
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
راه آهن یزدان
3
-
0
استقلال اهواز1395/06/27 17:00:00
2
گل گهر سیرجان
3
-
1
ملوان بندرانزلی1395/06/27 17:00:00
3
مس کرمان
1
-
0
مس رفسنجان1395/06/27 17:00:00
4
اکسین البرز
1
-
0
بادران تهران1395/06/27 17:00:00
5
سپید رود رشت
1
-
0
آلومنیوم اراک1395/06/27 17:00:00
6
ایرانجوان بوشهر
2
-
1
فجر سپاسی شیراز1395/06/27 17:00:00
7
نساجی مازندران
3
-
1
خیبر خرم آباد1395/06/27 17:00:00
8
نفت مسجدسلیمان
0
-
0
پارس جنوبی جم1395/06/27 17:00:00
9
فولاد یزد
0
-
1
خونه به خونه مازندران1395/06/27 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 6
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
مس رفسنجان
5
-
0
فولاد یزد1395/06/18 17:00:00
2
فجر سپاسی شیراز
0
-
0
نساجی مازندران1395/06/18 17:00:00
3
خونه به خونه مازندران
1
-
1
آلومنیوم اراک1395/06/18 17:00:00
4
بادران تهران
1
-
1
مس کرمان1395/06/18 17:00:00
5
گل گهر سیرجان
3
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/06/18 17:00:00
6
استقلال اهواز
2
-
2
نفت مسجدسلیمان1395/06/18 17:00:00
7
ملوان بندرانزلی
1
-
0
اکسین البرز1395/06/18 17:00:00
8
خیبر خرم آباد
0
-
2
راه آهن یزدان1395/06/18 17:00:00
9
پارس جنوبی جم
1
-
1
سپید رود رشت1395/06/18 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 5
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
سپید رود رشت
3
-
1
خونه به خونه مازندران1395/06/12 17:15:00
2
اکسین البرز
3
-
1
فجر سپاسی شیراز1395/06/12 17:15:00
3
راه آهن یزدان
0
-
1
بادران تهران1395/06/12 17:15:00
4
آلومنیوم اراک
1
-
0
خیبر خرم آباد1395/06/12 17:15:00
5
مس کرمان
2
-
2
استقلال اهواز1395/06/12 17:15:00
6
ایرانجوان بوشهر
3
-
2
ملوان بندرانزلی1395/06/12 17:15:00
7
فولاد یزد
0
-
1
پارس جنوبی جم1395/06/12 17:15:00
8
نفت مسجدسلیمان
0
-
0
مس رفسنجان1395/06/12 17:15:00
9
نساجی مازندران
3
-
3
گل گهر سیرجان1395/06/12 17:15:00

لیگ دسته اول هفته 4
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خیبر خرم آباد
1
-
2
اکسین البرز1395/06/05 17:30:00
2
بادران تهران
0
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/06/05 17:30:00
3
پارس جنوبی جم
0
-
0
خونه به خونه مازندران1395/06/05 17:30:00
4
فجر سپاسی شیراز
2
-
2
راه آهن یزدان1395/06/05 17:30:00
5
گل گهر سیرجان
0
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/06/05 17:30:00
6
استقلال اهواز
1
-
1
فولاد یزد1395/06/05 17:30:00
7
مس رفسنجان
0
-
1
آلومنیوم اراک1395/06/05 17:30:00
8
ملوان بندرانزلی
1
-
0
سپید رود رشت1395/06/05 17:30:00
9
نساجی مازندران
0
-
0
مس کرمان1395/06/05 17:30:00

لیگ دسته اول هفته 3
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
راه آهن یزدان
2
-
0
مس رفسنجان1395/05/29 17:30:00
2
مس کرمان
1
-
1
گل گهر سیرجان1395/05/29 17:30:00
3
اکسین البرز
3
-
0
استقلال اهواز1395/05/29 17:30:00
4
سپید رود رشت
0
-
0
خیبر خرم آباد1395/05/29 17:30:00
5
خونه به خونه مازندران
2
-
2
بادران تهران1395/05/29 17:30:00
6
ایرانجوان بوشهر
2
-
2
نساجی مازندران1395/05/29 17:30:00
7
فولاد یزد
0
-
0
ملوان بندرانزلی1395/05/29 17:30:00
8
نفت مسجدسلیمان
2
-
0
فجر سپاسی شیراز1395/05/29 17:30:00
9
آلومنیوم اراک
0
-
0
پارس جنوبی جم1395/05/29 17:30:00

لیگ دسته اول هفته 2
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خیبر خرم آباد
0
-
1
پارس جنوبی جم1395/05/23 18:00:00
2
فجر سپاسی شیراز
1
-
2
سپید رود رشت1395/05/23 18:00:00
3
بادران تهران
2
-
1
فولاد یزد1395/05/23 18:00:00
4
گل گهر سیرجان
2
-
1
اکسین البرز1395/05/23 18:00:00
5
ایرانجوان بوشهر
1
-
1
مس کرمان1395/05/23 18:00:00
6
ملوان بندرانزلی
0
-
0
راه آهن یزدان1395/05/23 18:00:00
7
مس رفسنجان
1
-
2
خونه به خونه مازندران1395/05/23 18:00:00
8
استقلال اهواز
0
-
3
آلومنیوم اراک1395/05/23 18:00:00
9
نساجی مازندران
2
-
1
نفت مسجدسلیمان1395/05/23 18:00:00

لیگ دسته اول هفته 1
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خونه به خونه مازندران
1
-
0
استقلال اهواز1395/05/17 18:00:00
2
آلومنیوم اراک
2
-
3
ملوان بندرانزلی1395/05/17 18:00:00
3
پارس جنوبی جم
1
-
0
مس رفسنجان1395/05/17 18:00:00
4
مس کرمان
2
-
2
فجر سپاسی شیراز1395/05/17 18:00:00
5
سپید رود رشت
1
-
0
بادران تهران1395/05/17 18:00:00
6
اکسین البرز
3
-
1
نساجی مازندران1395/05/17 18:00:00
7
فولاد یزد
1
-
1
خیبر خرم آباد1395/05/17 18:00:00
8
نفت مسجدسلیمان
3
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/05/17 18:00:00
9
راه آهن یزدان
0
-
2
گل گهر سیرجان1395/05/17 18:00:00