:نتایج هفتگی مسابقات لیگ آزادگان
:بازی های انجام شده در لیگ
لیگ دسته اول هفته 20
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
نساجی مازندران
2
-
1
ایرانجوان بوشهر1395/10/30 14:00:00
2
پارس جنوبی جم
2
-
1
آلومنیوم اراک1395/10/30 14:00:00
3
خیبر خرم آباد
1
-
1
سپید رود رشت1395/10/30 14:00:00
4
گل گهر سیرجان
0
-
0
مس کرمان1395/10/30 14:00:00
5
استقلال اهواز
0
-
0
اکسین البرز1395/10/30 14:00:00
6
مس رفسنجان
3
-
2
راه آهن یزدان1395/10/30 14:00:00
7
ملوان بندرانزلی
1
-
0
فولاد یزد1395/10/30 14:00:00
8
بادران تهران
3
-
0
خونه به خونه مازندران1395/10/30 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 19
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
آلومنیوم اراک
1
-
1
استقلال اهواز1395/10/24 14:00:00
2
فولاد یزد
1
-
1
بادران تهران1395/10/24 14:00:00
3
خونه به خونه مازندران
3
-
1
مس رفسنجان1395/10/24 14:00:00
4
اکسین البرز
0
-
0
گل گهر سیرجان1395/10/24 14:00:00
5
مس کرمان
1
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/10/24 14:00:00
6
پارس جنوبی جم
0
-
0
خیبر خرم آباد1395/10/24 14:00:00
7
نفت مسجدسلیمان
0
-
1
نساجی مازندران1395/10/24 14:00:00
8
راه آهن یزدان
1
-
2
ملوان بندرانزلی1395/10/24 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 18
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
گل گهر سیرجان
5
-
1
راه آهن یزدان1395/10/17 14:00:00
2
فجر سپاسی شیراز
0
-
2
مس کرمان1395/10/17 14:00:00
3
خیبر خرم آباد
0
-
0
فولاد یزد1395/10/17 14:00:00
4
ملوان بندرانزلی
1
-
0
آلومنیوم اراک1395/10/17 14:00:00
5
نساجی مازندران
0
-
1
اکسین البرز1395/10/17 14:00:00
6
مس رفسنجان
0
-
0
پارس جنوبی جم1395/10/17 14:00:00
7
ایرانجوان بوشهر
0
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/10/17 14:00:00
8
استقلال اهواز
0
-
0
خونه به خونه مازندران1395/10/17 14:00:00
9
بادران تهران
1
-
0
سپید رود رشت1395/10/17 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 17
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
ایرانجوان بوشهر
5
-
0
راه آهن یزدان1395/09/24 14:00:00
2
ملوان بندرانزلی
0
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/09/24 14:00:00
3
استقلال اهواز
1
-
2
مس رفسنجان1395/09/24 14:00:00
4
خونه به خونه مازندران
0
-
0
خیبر خرم آباد1395/09/24 14:00:00
5
فجر سپاسی شیراز
1
-
1
آلومنیوم اراک1395/09/24 14:00:00
6
گل گهر سیرجان
2
-
1
فولاد یزد1395/09/24 14:00:00
7
مس کرمان
3
-
1
اکسین البرز1395/09/24 14:00:00
8
بادران تهران
0
-
0
پارس جنوبی جم1395/09/24 14:00:00
9
نساجی مازندران
2
-
1
سپید رود رشت1395/09/24 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 16
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
نفت مسجدسلیمان
2
-
2
مس کرمان1395/09/16 14:15:00
2
مس رفسنجان
6
-
1
خیبر خرم آباد1395/09/17 14:00:00
3
پارس جنوبی جم
1
-
0
استقلال اهواز1395/09/17 14:00:00
4
خونه به خونه مازندران
2
-
0
ملوان بندرانزلی1395/09/17 14:00:00
5
فولاد یزد
0
-
2
فجر سپاسی شیراز1395/09/17 14:00:00
6
آلومنیوم اراک
1
-
0
بادران تهران1395/09/17 14:00:00
7
سپید رود رشت
1
-
0
گل گهر سیرجان1395/09/17 14:00:00
8
راه آهن یزدان
1
-
1
نساجی مازندران1395/09/17 14:00:00
9
اکسین البرز
1
-
2
ایرانجوان بوشهر1395/09/17 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 15
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
بادران تهران
1
-
1
مس رفسنجان1395/09/11 14:15:00
2
ملوان بندرانزلی
1
-
1
پارس جنوبی جم1395/09/11 14:15:00
3
فجر سپاسی شیراز
2
-
0
خونه به خونه مازندران1395/09/11 14:15:00
4
گل گهر سیرجان
3
-
2
آلومنیوم اراک1395/09/11 14:15:00
5
مس کرمان
1
-
1
راه آهن یزدان1395/09/11 14:15:00
6
ایرانجوان بوشهر
3
-
1
سپید رود رشت1395/09/11 14:15:00
7
نساجی مازندران
3
-
0
فولاد یزد1395/09/11 14:15:00
8
نفت مسجدسلیمان
3
-
0
اکسین البرز1395/09/11 14:15:00
9
خیبر خرم آباد
2
-
0
استقلال اهواز1395/09/11 14:15:00

لیگ دسته اول هفته 14
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
استقلال اهواز
1
-
1
فجر سپاسی شیراز1395/09/03 14:15:00
2
فولاد یزد
1
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/09/03 14:15:00
3
مس رفسنجان
0
-
0
ملوان بندرانزلی1395/09/03 14:15:00
4
خیبر خرم آباد
0
-
2
بادران تهران1395/09/03 14:15:00
5
خونه به خونه مازندران
0
-
0
مس کرمان1395/09/03 14:15:00
6
راه آهن یزدان
3
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/09/03 14:15:00
7
آلومنیوم اراک
1
-
1
نساجی مازندران1395/09/03 14:15:00
8
پارس جنوبی جم
2
-
0
گل گهر سیرجان1395/09/03 14:15:00
9
سپید رود رشت
2
-
1
اکسین البرز1395/09/30 14:00:00

لیگ دسته اول هفته 13
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
فجر سپاسی شیراز
0
-
1
مس رفسنجان1395/08/21 15:00:00
2
ملوان بندرانزلی
2
-
1
خیبر خرم آباد1395/08/21 15:00:00
3
نفت مسجدسلیمان
1
-
1
فولاد یزد1395/08/21 15:00:00
4
گل گهر سیرجان
0
-
0
خونه به خونه مازندران1395/08/23 15:00:00
5
ایرانجوان بوشهر
3
-
3
آلومنیوم اراک1395/08/23 15:00:00
6
نساجی مازندران
1
-
1
پارس جنوبی جم1395/08/23 15:00:00
7
اکسین البرز
0
-
1
راه آهن یزدان1395/08/23 15:00:00
8
بادران تهران
3
-
1
استقلال اهواز1395/08/23 15:00:00
9
مس کرمان
0
-
1
سپید رود رشت1395/08/23 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 12
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
مس رفسنجان
1
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/08/08 15:00:00
2
فولاد یزد
2
-
2
راه آهن یزدان1395/08/08 15:00:00
3
خیبر خرم آباد
1
-
1
گل گهر سیرجان1395/08/08 15:00:00
4
سپید رود رشت
1
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/08/08 15:00:00
5
پارس جنوبی جم
1
-
0
فجر سپاسی شیراز1395/08/08 15:00:00
6
استقلال اهواز
1
-
3
ملوان بندرانزلی1395/08/15 15:00:00
7
آلومنیوم اراک
0
-
0
مس کرمان1395/08/18 15:00:00
8
بادران تهران
0
-
1
نساجی مازندران1395/08/18 15:00:00
9
خونه به خونه مازندران
0
-
3
اکسین البرز1395/08/28 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 11
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
ایرانجوان بوشهر
1
-
2
پارس جنوبی جم1395/08/02 15:00:00
2
نساجی مازندران
1
-
2
خونه به خونه مازندران1395/08/02 15:00:00
3
نفت مسجدسلیمان
1
-
1
آلومنیوم اراک1395/08/02 15:00:00
4
ملوان بندرانزلی
1
-
0
بادران تهران1395/08/02 15:00:00
5
مس کرمان
2
-
0
فولاد یزد1395/08/02 15:00:00
6
فجر سپاسی شیراز
0
-
1
خیبر خرم آباد1395/08/02 15:00:00
7
گل گهر سیرجان
4
-
0
استقلال اهواز1395/08/02 15:00:00
8
راه آهن یزدان
0
-
0
سپید رود رشت1395/08/02 15:00:00
9
اکسین البرز
1
-
1
مس رفسنجان1395/08/02 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 10
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
پارس جنوبی جم
0
-
2
راه آهن یزدان1395/07/25 15:00:00
2
مس رفسنجان
3
-
0
گل گهر سیرجان1395/07/25 15:00:00
3
استقلال اهواز
0
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/07/25 15:00:00
4
فولاد یزد
1
-
1
سپید رود رشت1395/07/25 15:00:00
5
خونه به خونه مازندران
3
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/07/25 15:00:00
6
خیبر خرم آباد
0
-
0
مس کرمان1395/07/25 15:00:00
7
آلومنیوم اراک
1
-
0
اکسین البرز1395/07/25 15:00:00
8
ملوان بندرانزلی
1
-
0
نساجی مازندران1395/07/25 15:00:00
9
بادران تهران
1
-
0
فجر سپاسی شیراز1395/07/25 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 9
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
ایرانجوان بوشهر
0
-
0
خونه به خونه مازندران1395/07/16 15:00:00
2
نساجی مازندران
3
-
0
استقلال اهواز1395/07/16 15:00:00
3
نفت مسجدسلیمان
1
-
2
خیبر خرم آباد1395/07/16 15:00:00
4
فجر سپاسی شیراز
0
-
0
ملوان بندرانزلی1395/07/16 15:00:00
5
سپید رود رشت
1
-
0
مس رفسنجان1395/07/16 15:00:00
6
مس کرمان
1
-
0
پارس جنوبی جم1395/07/16 15:00:00
7
راه آهن یزدان
0
-
0
آلومنیوم اراک1395/07/16 15:00:00
8
اکسین البرز
1
-
1
فولاد یزد1395/07/16 15:00:00
9
گل گهر سیرجان
0
-
2
بادران تهران1395/07/16 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 8
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
پارس جنوبی جم
0
-
2
اکسین البرز1395/07/02 17:00:00
2
مس رفسنجان
0
-
1
نساجی مازندران1395/07/02 17:00:00
3
استقلال اهواز
0
-
1
سپید رود رشت1395/07/02 17:00:00
4
بادران تهران
0
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/07/02 17:00:00
5
خونه به خونه مازندران
6
-
0
راه آهن یزدان1395/07/02 17:00:00
6
ملوان بندرانزلی
2
-
1
مس کرمان1395/07/02 17:00:00
7
خیبر خرم آباد
1
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/07/02 17:00:00
8
فجر سپاسی شیراز
0
-
2
گل گهر سیرجان1395/07/02 17:00:00
9
آلومنیوم اراک
0
-
1
فولاد یزد1395/07/02 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 7
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
ایرانجوان بوشهر
2
-
1
فجر سپاسی شیراز1395/06/27 17:00:00
2
نساجی مازندران
3
-
1
خیبر خرم آباد1395/06/27 17:00:00
3
نفت مسجدسلیمان
0
-
0
پارس جنوبی جم1395/06/27 17:00:00
4
فولاد یزد
0
-
1
خونه به خونه مازندران1395/06/27 17:00:00
5
راه آهن یزدان
3
-
0
استقلال اهواز1395/06/27 17:00:00
6
گل گهر سیرجان
3
-
1
ملوان بندرانزلی1395/06/27 17:00:00
7
مس کرمان
1
-
0
مس رفسنجان1395/06/27 17:00:00
8
اکسین البرز
1
-
0
بادران تهران1395/06/27 17:00:00
9
سپید رود رشت
1
-
0
آلومنیوم اراک1395/06/27 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 6
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
استقلال اهواز
2
-
2
نفت مسجدسلیمان1395/06/18 17:00:00
2
ملوان بندرانزلی
1
-
0
اکسین البرز1395/06/18 17:00:00
3
خیبر خرم آباد
0
-
2
راه آهن یزدان1395/06/18 17:00:00
4
پارس جنوبی جم
1
-
1
سپید رود رشت1395/06/18 17:00:00
5
مس رفسنجان
5
-
0
فولاد یزد1395/06/18 17:00:00
6
فجر سپاسی شیراز
0
-
0
نساجی مازندران1395/06/18 17:00:00
7
خونه به خونه مازندران
1
-
1
آلومنیوم اراک1395/06/18 17:00:00
8
بادران تهران
1
-
1
مس کرمان1395/06/18 17:00:00
9
گل گهر سیرجان
3
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/06/18 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 5
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
ایرانجوان بوشهر
3
-
2
ملوان بندرانزلی1395/06/12 17:15:00
2
فولاد یزد
0
-
1
پارس جنوبی جم1395/06/12 17:15:00
3
نفت مسجدسلیمان
0
-
0
مس رفسنجان1395/06/12 17:15:00
4
نساجی مازندران
3
-
3
گل گهر سیرجان1395/06/12 17:15:00
5
سپید رود رشت
3
-
1
خونه به خونه مازندران1395/06/12 17:15:00
6
اکسین البرز
3
-
1
فجر سپاسی شیراز1395/06/12 17:15:00
7
راه آهن یزدان
0
-
1
بادران تهران1395/06/12 17:15:00
8
آلومنیوم اراک
1
-
0
خیبر خرم آباد1395/06/12 17:15:00
9
مس کرمان
2
-
2
استقلال اهواز1395/06/12 17:15:00

لیگ دسته اول هفته 4
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
استقلال اهواز
1
-
1
فولاد یزد1395/06/05 17:30:00
2
مس رفسنجان
0
-
1
آلومنیوم اراک1395/06/05 17:30:00
3
ملوان بندرانزلی
1
-
0
سپید رود رشت1395/06/05 17:30:00
4
نساجی مازندران
0
-
0
مس کرمان1395/06/05 17:30:00
5
خیبر خرم آباد
1
-
2
اکسین البرز1395/06/05 17:30:00
6
بادران تهران
0
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/06/05 17:30:00
7
پارس جنوبی جم
0
-
0
خونه به خونه مازندران1395/06/05 17:30:00
8
فجر سپاسی شیراز
2
-
2
راه آهن یزدان1395/06/05 17:30:00
9
گل گهر سیرجان
0
-
0
نفت مسجدسلیمان1395/06/05 17:30:00

لیگ دسته اول هفته 3
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
ایرانجوان بوشهر
2
-
2
نساجی مازندران1395/05/29 17:30:00
2
فولاد یزد
0
-
0
ملوان بندرانزلی1395/05/29 17:30:00
3
نفت مسجدسلیمان
2
-
0
فجر سپاسی شیراز1395/05/29 17:30:00
4
آلومنیوم اراک
0
-
0
پارس جنوبی جم1395/05/29 17:30:00
5
راه آهن یزدان
2
-
0
مس رفسنجان1395/05/29 17:30:00
6
مس کرمان
1
-
1
گل گهر سیرجان1395/05/29 17:30:00
7
اکسین البرز
3
-
0
استقلال اهواز1395/05/29 17:30:00
8
سپید رود رشت
0
-
0
خیبر خرم آباد1395/05/29 17:30:00
9
خونه به خونه مازندران
2
-
2
بادران تهران1395/05/29 17:30:00

لیگ دسته اول هفته 2
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
ملوان بندرانزلی
0
-
0
راه آهن یزدان1395/05/23 18:00:00
2
مس رفسنجان
1
-
2
خونه به خونه مازندران1395/05/23 18:00:00
3
استقلال اهواز
0
-
3
آلومنیوم اراک1395/05/23 18:00:00
4
نساجی مازندران
2
-
1
نفت مسجدسلیمان1395/05/23 18:00:00
5
خیبر خرم آباد
0
-
1
پارس جنوبی جم1395/05/23 18:00:00
6
فجر سپاسی شیراز
1
-
2
سپید رود رشت1395/05/23 18:00:00
7
بادران تهران
2
-
1
فولاد یزد1395/05/23 18:00:00
8
گل گهر سیرجان
2
-
1
اکسین البرز1395/05/23 18:00:00
9
ایرانجوان بوشهر
1
-
1
مس کرمان1395/05/23 18:00:00

لیگ دسته اول هفته 1
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
مس کرمان
2
-
2
فجر سپاسی شیراز1395/05/17 18:00:00
2
سپید رود رشت
1
-
0
بادران تهران1395/05/17 18:00:00
3
اکسین البرز
3
-
1
نساجی مازندران1395/05/17 18:00:00
4
فولاد یزد
1
-
1
خیبر خرم آباد1395/05/17 18:00:00
5
نفت مسجدسلیمان
3
-
0
ایرانجوان بوشهر1395/05/17 18:00:00
6
راه آهن یزدان
0
-
2
گل گهر سیرجان1395/05/17 18:00:00
7
خونه به خونه مازندران
1
-
0
استقلال اهواز1395/05/17 18:00:00
8
آلومنیوم اراک
2
-
3
ملوان بندرانزلی1395/05/17 18:00:00
9
پارس جنوبی جم
1
-
0
مس رفسنجان1395/05/17 18:00:00 
خلاصه آمار سایت
Useronline Insert Failed >
9269 : بازدید امروز
4086 : بازدید کننده امروز
6666 : بازدید دیروز
2847 : بازدید کننده دیروز
255 :حاضرین در سایت
9719365 : کل بازدیدها