:نتایج هفتگی مسابقات لیگ آزادگان
:بازی های انجام شده در لیگ
لیگ دسته اول هفته 12
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
خونه به خونه مازندران
1
-
0
راه آهن تهران1396/08/16 15:00:00
2
صبای قم
0
-
1
اکسین البرز1396/08/16 15:00:00
3
بادران تهران
1
-
0
نساجی مازندران1396/08/16 15:00:00
4
آلومنیوم اراک
0
-
1
گل گهر سیرجان1396/08/16 15:00:00
5
فجرسپاسی شیراز
2
-
1
ملوان بندرانزلی1396/08/16 15:00:00
6
ماشین سازی تبریز
2
-
1
شهرداری ماهشهر1396/08/16 15:00:00
7
مس رفسنجان
1
-
2
آینده سازان برق جدید شیراز1396/08/16 15:00:00
8
ایران جوان بوشهر
2
-
1
شهرداری تبریز1396/08/16 16:00:00
9
نفت مسجدسلیمان
2
-
1
مس کرمان1396/08/17 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 11
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
نساجی مازندران
3
-
1
مس رفسنجان1396/08/10 15:00:00
2
ملوان بندرانزلی
2
-
0
ماشین سازی تبریز1396/08/10 15:00:00
3
آینده سازان برق جدید شیراز
1
-
1
فجرسپاسی شیراز1396/08/10 15:00:00
4
راه آهن تهران
1
-
1
ایران جوان بوشهر1396/08/10 15:00:00
5
اکسین البرز
2
-
2
بادران تهران1396/08/10 15:00:00
6
شهرداری تبریز
0
-
0
آلومنیوم اراک1396/08/10 15:00:00
7
مس کرمان
3
-
1
صبای قم1396/08/10 15:00:00
8
گل گهر سیرجان
0
-
0
خونه به خونه مازندران1396/08/10 15:00:00
9
شهرداری ماهشهر
1
-
3
نفت مسجدسلیمان1396/08/10 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 10
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
آلومنیوم اراک
0
-
1
خونه به خونه مازندران1396/07/29 15:00:00
2
فجرسپاسی شیراز
1
-
0
راه آهن تهران1396/07/29 15:00:00
3
ماشین سازی تبریز
2
-
2
اکسین البرز1396/07/29 15:00:00
4
بادران تهران
1
-
2
شهرداری ماهشهر1396/07/29 15:00:00
5
ایران جوان بوشهر
1
-
1
ملوان بندرانزلی1396/07/29 17:00:00
6
نفت مسجدسلیمان
2
-
0
گل گهر سیرجان1396/07/29 17:00:00
7
مس رفسنجان
1
-
0
مس کرمان1396/07/30 17:00:00
8
صبای قم
1
-
1
شهرداری تبریز1396/07/30 17:00:00
9
نساجی مازندران
1
-
1
آینده سازان برق جدید شیراز1396/08/04 15:00:00

لیگ دسته اول هفته 9
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
گل گهر سیرجان
1
-
2
ایران جوان بوشهر1396/07/24 15:00:00
2
خونه به خونه مازندران
0
-
0
ماشین سازی تبریز1396/07/24 15:00:00
3
راه آهن تهران
0
-
1
صبای قم1396/07/24 15:00:00
4
آینده سازان برق جدید شیراز
2
-
0
بادران تهران1396/07/24 15:00:00
5
شهرداری تبریز
0
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/07/24 15:00:00
6
اکسین البرز
1
-
1
مس رفسنجان1396/07/24 15:00:00
7
ملوان بندرانزلی
1
-
0
آلومنیوم اراک1396/07/24 15:00:00
8
شهرداری ماهشهر
0
-
0
فجرسپاسی شیراز1396/07/24 16:00:00
9
مس کرمان
1
-
2
نساجی مازندران1396/07/24 16:00:00

لیگ دسته اول هفته 8
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
نساجی مازندران
2
-
0
شهرداری تبریز1396/07/18 15:00:00
2
مس رفسنجان
1
-
0
راه آهن تهران1396/07/18 15:00:00
3
صبای قم
1
-
1
شهرداری ماهشهر1396/07/18 15:00:00
4
فجرسپاسی شیراز
1
-
2
گل گهر سیرجان1396/07/18 15:00:00
5
ماشین سازی تبریز
0
-
1
آینده سازان برق جدید شیراز1396/07/18 15:00:00
6
بادران تهران
0
-
0
خونه به خونه مازندران1396/07/18 15:00:00
7
نفت مسجدسلیمان
2
-
2
ملوان بندرانزلی1396/07/18 17:00:00
8
ایران جوان بوشهر
2
-
2
آلومنیوم اراک1396/07/18 17:00:00
9
مس کرمان
1
-
0
اکسین البرز1396/07/18 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 7
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
راه آهن تهران
0
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/07/06 15:30:00
2
آلومنیوم اراک
0
-
0
فجرسپاسی شیراز1396/07/12 15:30:00
3
خونه به خونه مازندران
3
-
1
ایران جوان بوشهر1396/07/12 15:30:00
4
اکسین البرز
1
-
0
نساجی مازندران1396/07/12 15:30:00
5
آینده سازان برق جدید شیراز
2
-
1
صبای قم1396/07/12 15:30:00
6
گل گهر سیرجان
0
-
0
بادران تهران1396/07/12 15:30:00
7
شهرداری ماهشهر
0
-
0
مس کرمان1396/07/12 15:30:00
8
شهرداری تبریز
0
-
1
ماشین سازی تبریز1396/07/12 15:30:00

لیگ دسته اول هفته 6
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
نفت مسجدسلیمان
0
-
1
خونه به خونه مازندران1396/07/01 17:00:00
2
بادران تهران
1
-
0
راه آهن تهران1396/07/01 17:00:00
3
مس رفسنجان
0
-
0
شهرداری تبریز1396/07/02 17:00:00
4
نساجی مازندران
2
-
1
ملوان بندرانزلی1396/07/02 17:00:00
5
فجرسپاسی شیراز
1
-
0
ایران جوان بوشهر1396/07/02 17:00:00
6
صبای قم
2
-
2
گل گهر سیرجان1396/07/02 17:00:00
7
ماشین سازی تبریز
1
-
2
آلومنیوم اراک1396/07/02 17:00:00
8
مس کرمان
0
-
0
آینده سازان برق جدید شیراز1396/07/02 17:00:00
9
اکسین البرز
1
-
0
شهرداری ماهشهر1396/07/03 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 5
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
آلومنیوم اراک
1
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/06/27 17:00:00
2
خونه به خونه مازندران
1
-
2
فجرسپاسی شیراز1396/06/27 17:00:00
3
آینده سازان برق جدید شیراز
1
-
0
اکسین البرز1396/06/27 17:00:00
4
ملوان بندرانزلی
3
-
2
مس کرمان1396/06/27 17:00:00
5
شهرداری تبریز
2
-
2
بادران تهران1396/06/27 17:00:00
6
شهرداری ماهشهر
2
-
2
نساجی مازندران1396/06/27 17:00:00
7
گل گهر سیرجان
0
-
0
مس رفسنجان1396/06/27 17:00:00
8
راه آهن تهران
0
-
0
ماشین سازی تبریز1396/06/27 17:00:00
9
ایران جوان بوشهر
0
-
0
صبای قم1396/06/27 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 4
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
مس رفسنجان
1
-
0
شهرداری ماهشهر1396/06/11 17:00:00
2
آینده سازان برق جدید شیراز
1
-
0
شهرداری تبریز1396/06/11 17:00:00
3
صبای قم
1
-
1
ملوان بندرانزلی1396/06/11 17:00:00
4
اکسین البرز
2
-
0
راه آهن تهران1396/06/11 17:00:00
5
بادران تهران
3
-
1
آلومنیوم اراک1396/06/11 17:00:00
6
ماشین سازی تبریز
1
-
1
ایران جوان بوشهر1396/06/11 17:00:00
7
مس کرمان
3
-
1
گل گهر سیرجان1396/06/11 17:00:00
8
نساجی مازندران
1
-
0
خونه به خونه مازندران1396/06/11 17:00:00
9
نفت مسجدسلیمان
1
-
0
فجرسپاسی شیراز1396/06/11 17:00:00

لیگ دسته اول هفته 3
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
فجرسپاسی شیراز
1
-
0
مس رفسنجان1396/06/05 18:00:00
2
خونه به خونه مازندران
4
-
0
صبای قم1396/06/05 18:00:00
3
ملوان بندرانزلی
1
-
1
بادران تهران1396/06/05 18:00:00
4
آلومنیوم اراک
0
-
2
نساجی مازندران1396/06/05 18:00:00
5
شهرداری تبریز
1
-
0
اکسین البرز1396/06/05 18:00:00
6
گل گهر سیرجان
2
-
1
ماشین سازی تبریز1396/06/05 18:00:00
7
ایران جوان بوشهر
0
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/06/05 18:00:00
8
راه آهن تهران
0
-
3
مس کرمان1396/06/05 18:00:00
9
شهرداری ماهشهر
1
-
0
آینده سازان برق جدید شیراز1396/06/05 18:00:00

لیگ دسته اول هفته 2
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
نساجی مازندران
0
-
1
گل گهر سیرجان1396/05/23 18:00:00
2
آینده سازان برق جدید شیراز
1
-
0
راه آهن تهران1396/05/23 18:00:00
3
اکسین البرز
1
-
0
ملوان بندرانزلی1396/05/23 18:00:00
4
مس کرمان
2
-
2
خونه به خونه مازندران1396/05/23 18:00:00
5
ماشین سازی تبریز
3
-
0
فجرسپاسی شیراز1396/05/23 18:00:00
6
بادران تهران
3
-
1
ایران جوان بوشهر1396/05/23 18:00:00
7
صبای قم
0
-
1
نفت مسجدسلیمان1396/05/23 18:00:00
8
مس رفسنجان
2
-
2
آلومنیوم اراک1396/05/23 18:00:00
9
شهرداری ماهشهر
4
-
2
شهرداری تبریز1396/05/23 18:00:00

لیگ دسته اول هفته 1
ردیفتیم میزبانتیم میهمانتاریخ برگزاری
1
ملوان بندرانزلی
1
-
0
آینده سازان برق جدید شیراز1396/05/16 18:00:00
2
شهرداری تبریز
0
-
1
مس کرمان1396/05/16 18:00:00
3
خونه به خونه مازندران
1
-
1
مس رفسنجان1396/05/16 18:00:00
4
آلومنیوم اراک
0
-
0
صبای قم1396/05/16 18:00:00
5
فجرسپاسی شیراز
0
-
1
بادران تهران1396/05/16 18:00:00
6
گل گهر سیرجان
1
-
1
اکسین البرز1396/05/16 18:00:00
7
ایران جوان بوشهر
0
-
1
نساجی مازندران1396/05/16 18:00:00
8
راه آهن تهران
0
-
4
شهرداری ماهشهر1396/05/16 18:00:00
9
نفت مسجدسلیمان
3
-
0
ماشین سازی تبریز1396/05/16 18:00:00